A novel way to model protein-carbohydrate interactions

Posted in News

Highly accurate carbohydrate-binding site prediction with DeepGlycanSite. Xinheng He, Lifen Zhao, Yinping Tian, Rui Li, Qinyu Chu, Zhiyong Gu, Mingyue Zheng, Yusong Wang, Shaoning Li, Hualiang Jiang, Yi Jiang, Liuqing Wen, Dingyan Wang, Xi Cheng. Nat Commun. 2024 Jun 17;15(1):5163.  doi: 10.1038/s41467-024-49516-2. PMID: 38886381