Advances in the studies of SARS-CoV-2 O-glycosylation

Posted in News

Altered O-glycosylation Level of SARS-CoV-2 Spike Protein by Host O-glycosyltransferase Strengthens Its Trimeric Structure. Zhijue Xu, Xin Ku, Jiaqi Tian, Han Zhang, Jingli Hou, Can Zhang, Jingjing Shi, Yang Li, Hiroyuki Kaji, Sheng-Ce Tao, Atsushi Kuno, Wei Yan, Lin-Tai Da, Yan Zhang. doi: 10.1101/2021.04.06.438614