Targeting evolutionarily-conserved N-glycosylation affects SARS-CoV-2 infectivity

Posted in News

Targeting conserved N-glycosylation blocks SARS-CoV-2 variant infection in vitro. Hsiang-Chi Huang, Yun-Ju Lai, Chun-Che Liao, Wang-Feng Yang, Ke-Bin Huang, I-Jung Lee, Wen-Cheng Chou, Shih-Han Wang, Ling-Hui Wang, Jung-Mao Hsu, Cheng-Pu Sun, Chun-Tse Kuo, Jyun Wang, Tzu-Chun Hsiao, Po-Jiun Yang, Te-An Lee, Wilson Huang, Fu-An Li, Chen-Yang Shen, Yi-Ling Lin, Mi-Hua Tao, and Chia-Wei Li. EBioMedicine 2021 Nov 25;74:103712. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103712